Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

                                                                 DE SJOMPIESINGERS

                                                                      GRAMSBERGEN

 

Artikel 1: Opslag gegevens.

Persoonlijke gegevens benodigd voor de bereikbaarheid van de koorleden zullen worden opgeslagen door en bij de secretaris en deze is verantwoordelijk voor het bijhouden van de bij artikel 2 genoemde gegevens.

 

Artikel 2: Welke gegevens.

De gegevens bedoeld bij artikel 1 zijn: naam, adres, telefoonnummer, Iban-nummer, geboortedatum, mailadres en ingangsdatum lidmaatschap bij toetreding nieuwe koorleden na 25 mei 2018 (ingangsdatum AVG).

 

Artikel 3: Delegatie bevoegdheid gebruik specifieke gegevens.

Voor wat betreft het in artikel 1 en artikel 2 genoemde, specifiek de lijst met mailgegevens en telefoonnummers van koorleden: deze lijst is v.w.b. de communicatie richting de koorleden inzake informatie over optredens en het op de hoogte brengen van nieuwe nummers, tevens te gebruiken door het bestuurslid van de Sjompiesingers welk verantwoordelijk is voor de boeking van optredens en het bijhouden van de juiste teksten van de ten gehore te brengen (nieuwe en inhoudelijk gewijzigde) nummers. Daarnaast is de penningmeester bevoegd de Naw-gegevens in relatie tot de Iban-nummers van koorleden te gebruiken, dit ten behoeve van de inning van de door de koorleden verschuldigde contributie en ter betaling van eventuele  onkosten-vergoeding(en) aan koorleden.

 

Artikel 4: Waarvoor zijn gegevens benodigd.

De gegevens genoemd bij artikel 2 zijn benodigd voor het sociale gedeelte, bijvoorbeeld bezoek bij ziekte, telefonisch verstrekken van informatie.  Het Iban-nummer wordt gebruik voor het innen van de contributie en het betaalbaar stellen van eventuele onkosten-vergoeding(en).

V.w.b. de mailgegevens: deze worden gebruik tbv het mailen van optreed-programma’s, nieuwe nummers, uitnodigingen, algemene informatie enz.

 

Artikel 5: Wijze verzenden mailberichten.

Alle mail-berichten aan koorleden en/of bestuursleden, zullen alleen via BCC verstuurd worden, zodat er geen (privé) mailadressen van koorleden en/of bestuursleden ter inzage zijn of komen.

Artikel 6: Vertrouwelijke gegevens.

Lichamelijke ongemakken van leden en/of medicijngebruik, waar tijdens de optredens en repetities rekening mee gehouden moet worden, zullen alleen bij het Bestuur bekend zijn en als vertrouwelijk worden behandeld.

Deze gegevens zullen alleen, indien het koorlid dit zelf wenst, bij het secretariaat bewaard worden.

                                                                                                                                                                                                              

Artikel 7: Portretrecht

Als er tijdens optredens, repetities, Algemene Ledenvergadering foto’s en/of video-opnames gemaakt worden kunnen koorleden zich niet beroepen op zijn/haar portretrecht indien deze foto’s en/of video-opnames gepubliceerd worden ter promotie.                       

 

Artikel 8: Inbreuk privacy.

Het door derden en/of eigen gemaakt foto’s en deze foto’s te plaatsen op de eigen website (of die van het koor) kan niet gezien worden als een inbreuk op de privacy. Dit is het gevolg van het lidmaatschap van de Sjompiesingers en het door/bij dit lidmaatschap behorende openbare en besloten optredens, repetities en Algemene Ledenvergaderingen van de Sjompiesingers.

 

Artikel 9: Verbod doorverkoop gegevens aan derden.

Alle door de koorleden verschafte gegevens zullen nooit aan derden worden doorverkocht en alleen aan een derde worden doorgegeven met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken koorlid/leden.

  

Artikel 10: Beëindiging lidmaatschap koorlid.

Na beëindiging van het lidmaatschap zullen de onder artikel 2 genoemde gegevens van het desbetreffende koorlid worden verwijderd.

 

 Artikel 11: Datalek.

 Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen

 van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

 

Artikel 12: Melding datalek.

Een datalek dient terstond worden gemeld bij de secretaris.

De secretaris stelt per omgaande het bestuur van de Sjompiesingers op

 de hoogte.

Daarnaast meldt de secretaris het datalek bij de  Autoriteit      

Persoonsgegevens via het meldloket:

 http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

Artikel 13: Inhoud datalek-melding.

 De melding dient minimaal in te houden

1  de aard van de inbreuk;

2  de instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan

     worden verkregen;

3  de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de

     inbreuk te beperken;

4   een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke

     gevolgen van de inbreuk m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens;

5   de maatregelen die het bestuur van de Sjompiesingers heeft genomen of voorstelt te nemen om de

     gevolgen van het datalek te verhelpen en om toekomstige datalek(ken) te voorkomen.

 

    

Aldus vastgesteld en ondertekend in de bestuursvergadering van de Sjompiesingers d.d. 16 mei 2018.

 

 

        De Voorzitter.                                                              De Secretaris.